Polityka prywatności

 1. Definicje:

Polityka Prywatności

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;
 1. Administrator – Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwane „RODO” jest RIC Sp. z o.o.z siedzibąw Chełmie, przy ulicy Narcyzowej 11, kod pocztowy 22-100, wpisanądorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771456 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie,

 1. Dane osobowe – zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej dozidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Serwisu takimi danymi są np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora lub Partnerów w Serwisie Administratora.
 1. Partner – podmiot trzeci z usług którego Administrator korzysta celemświadczenia najwyższej jakości usług wSerwisie.
 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywanena urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 1. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane zeświadczeniem usług drogaelektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 1. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem stronyinternetowej Serwisu.
 1. Serwis – oznacza stronęinternetowąlub aplikację, pod którąAdministrator prowadzi serwis internetowy,działający w domenie www.wzalesiu.pl
 1. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp doSerwisu.
 1. Użytkownik – oznacza podmiot, odwiedzający Serwis Administratora, na rzecz którego zgodnie z niniejszympolityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi.
 1. Cel przetwarzania
 1. Administrator oświadcza, iż przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

1

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu”
 1. świadczenia w Serwisie najwyższej jakości usług a także w celach archiwizacji i celach statystycznych oraz technicznej administracji Serwisem,
 1. prowadzenia usług marketingowych, w tym wysyłki Newslettera z informacją marketingową i handlową – Użytkownik korzystając z Serwisu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody,
 1. przetwarzanie danych osobowych może służyć także w celu odpowiedzi na pytania Użytkownika składane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego w Serwisie,
 1. realizacji zamówień i rezerwacji składanych przez Użytkownika,
 1. zawarcia lub wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną,
 1. organizowania wydarzeń, w których Użytkownicy mogą brać udział.
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług hotelowych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.
 1. monitoring w miejscach ogólnodostępnych hotel zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.
 1. Dane osobowe, takie jak:

imię, nazwisko, numer PESEL adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, rejestrowane i przetwarzane są tylko wtedy, gdy:

 1. Użytkownik korzysta z formularza kontaktowego w Serwisie a podanie danych choć dobrowolne, jest niezbędne do prawidłowego przetworzenia wiadomości i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
 2. jest to niezbędne do złożenie zamówienia lub rezerwacji,
 1. jest to niezbędne do zawarcie lub wykonanie umowy, której Użytkownik jest stroną
 1. Użytkownika wyraża zgodę na udział w wydarzeniu organizowanym przez Administratora.
 1. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera. W takim przypadku Administrator będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail Użytkownika. Adres e-mail Użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, zawierających informacje marketingowe i handlowe o aktualnej ofercie.
 1. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb Użytkowników dzięki czemu Administrator będzie mógł udoskonalać świadczone przez siebie usługi oraz odpowiednio dopasować je do potrzeb Użytkowników.
 1. Podstawy prawne i okres przetwarzania danych
 1. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw

prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadku korzystania z Serwisu oraz usług Administratora świadczonych za pośrednictwem Serwisu występują, co do zasady trzy z nich:

 1. niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną. Jeśli zatem Administrator zawiera z Użytkownikiem umowę o realizację danej usługi, to może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

2

 1. niezbędność przetwarzania do celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta

podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione prawem cele i potrzeby Administratora, co obejmuje między innymi konieczność wypełnienia obowiązku podatkowego, innych określonych w odrębnych przepisach obowiązków Administratora, zapewnienia legalności i bezpieczeństwa świadczonych usług, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania treści Serwisu oraz dopasowania ich do potrzeb i wygody Użytkowników

 1. dobrowolna zgoda Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest potrzebna głównie w przypadku, gdy Administrator świadczy usługi marketingowe, w tym wysyłkę newslettera, informacji marketingowych i handlowych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne a Użytkownik ma również możliwość ograniczenia zakresu zgody, zmiany zgody lub jej wycofania w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
 1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub podjęcia innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 1. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,
 1. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych.
 1. Powierzenie przetwarzania danych i udostępnianie danych
 1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 1. firmom świadczącym usługi z zakresu wsparcia IT
 1. firmom świadczącym usługi z zakresu obsługi księgowej
 1. kancelariom świadczącym usługi doradztwa prawnego
 1. Administrator bez uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika nie będzie udostępniał danych osobowych podmiotom trzecim,
 1. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników, organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW, sądy czy organy podatkowe, uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.
 1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Prawa Użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo do wycofania, zmiany lub ograniczenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 1. Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora, adres e-mail domki@wzalesiu.pl
 1. Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

3

 1. żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.
 1. dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
 1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest możliwy w siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres e-mail domki@wzalesiu.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 1. Cookies
 1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane i przechowywane są dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu – pliki cookies. Zawierają one informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, umożliwiają także zebranie danych statystycznych.
 1. Cookies używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 1. Rodzaje wykorzystywanych w serwisie Cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci

Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 1. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą

zapisywanie plików cookies.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1. Konfiguracji serwisu

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 1. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 1. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 1. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 1. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 1. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

4

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 1. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Analiz i badań statystycznych – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. Świadczenia usług reklamowych – dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i

produktów firm trzecich;

7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

4. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: opineo.pl

[administrator cookies: TripAdvisor Inc., z siedzibą w USA]
 1. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
 • niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
 • każdorazowym informowaniu Użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
 • usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”