REGULAMIN

REGULAMIN DOMKÓW W ZALESIU pod adresami 11-010 Barczewo, Zalesie 7D-G

 1. Domki wynajmowane są na doby.
 2. Na terenie ośrodka obowiązuje strefa ciszy przez cała dobę
 3. Doba pobytu trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 5. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację wskazanej przez Domki w zalesiu.
 6. Zameldowanie po godzinie 22.00 jest opcjonalne i musi być każdorazowo potwierdzone. Gość zobowiązany jest poinformować o zameldowaniu po 22.00 z wyprzedzeniem 24 godzinnym. W przypadku braku takiej informacji, zameldowanie może nie być możliwe, a rezerwacje może zostać odwołana z powodu niedojazdu.
 7. Całość należności za pobyt powinna być uiszczona najpóźniej w dniu zameldowania w apartamencie. Z uwagi na zmiany w przepisach podatkowych numer NIP należy podać przed uiszczeniem opłaty. Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego bez numeru NIP wystawienie faktury nie będzie możliwe. Osoby, które potrzebują faktury, proszone są o wpisanie danych niezbędnych do jej wystawienia w momencie dokonywania rezerwacji.
 8. Podczas zameldowania pobierana jest gotówką odpowiednia opłata klimatyczna (2 zł za osobę za dobę; stan na rok 2020).
 9. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
  1. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  1. odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
  1. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
  1. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
 1. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w domku.
 2. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania, równoznaczne jest z tym, że domek, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 3. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim na terenie nieruchomości
 4. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód, w tym osobom trzecim zarówno w nieruchomości jak i w nieruchomościach przyległych, w tym w częściach wyrządzonych przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 5. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Wynajmujący pobiera od Klienta, podczas wydawania kluczy do lokalu, kaucję. Kaucja podlega zwolnieniu w ciągu 7 dni po opuszczeniu Domku , po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
 6. Potrącenia należności z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 7. Obsługa ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego domku w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan nieruchomości, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 8. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 100 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w domku może również odmówić wydania kluczy.
 9. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest dozwolone po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego. Brak informacji o zwierzętach na terenie nieruchomości może skutkować karą pieniężną w wysokości 100 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. Zwierzęta muszą być trzymane bezwzględnie na smyczy.
 10. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Wynajmujący obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
 11. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w nieruchomości i utrzymywania wynajętego domku w należytym stanie
 12. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Wynajmującego zostanie wezwany na teren nieruchomości lub wezwana do interwencji zostanie Straż Gminna lub Policja, Wynajmujący uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 13. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Wynajmującego wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
 14. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze.Zagubienie klucza obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę
 15. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli nieruchomości nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 16. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania odchodów po swoich pupilach – sprzątanie 200zł
 17. Palenie w domku surowo wzbronione – kara 500zł
 18. Obowiązuje segregacja śmieci – plastik, szkło, papier, odpady mieszane – brak segregacji 200zł
 19. Goście po zakończeniu wynajmu są zobowiązani do wyniesienia śmieci z domku do odpowiednich kontenerów umieszczonych przy bramie głównej – pozostawienie śmieci koszt 200zł
 20. Teren przed domkiem powinien pozostać w stanie nie gorszym niż był – czyli brak papierosów, papierków oraz innych zabrudzeń – sprzątanie koszt 200zł
 21. Ognisko można rozpalić tylko w wyznaczonym do tego miejscu
 22. Naczynia / sztućce / garnki najemca zostawia czyste i powkładane do szafek – koszt mycia / rozkładania 200zł
 23. Dzieci do lat 8 na terenie ośrodka muszą pozostawać pod opieką prawnego opiekuna
 24. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 25. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Styczeń z siedzibą w Olsztynie przy ul. Szewczenki 5/35
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelaria@giodo.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.